Aan de gemeenteraad van Amsterdam


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/flevoparkbad.com/public_html/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Contact met de politiek; weer actie nodig!

De besluitvorming over de toekomst van het Flevoparkbad is nu in handen van de gemeenteraad van Amsterdam. Die beslist ook over de financiële bijdrage van de gemeente aan het Flevoparkbad zelf en aan de exploitatie er van.

Op dit moment maken we ons zorgen om het plan van de gemeente om het Flevoparkbad te “transformeren” naar een combibad. . We vrezen dat dit ten koste gaat van het huidige groen en de buitenbaden. De gemeente geeft in de Agenda zwembaden 2025  (waar geen Amsterdammer weet van heeft) geen informatie over wat het plan inhoudt; de reden is dit keer niet het tekort aan bezoekers, ook niet een tekort aan geld (het Flevoparkbad blijft keurig binnen de begroting), maar een “schrijnend tekort” in binnenbaden in “de regio Oost” wat ze niet onderbouwen. Ondanks de steeds groeiende bezoekersaantallen van de buitenbaden in Amsterdam en in het bijzonder het Flevoparkbad (wat ook blijkt uit de statistieken van de gemeente OIS), stelt de gemeente dat mensen tegenwoordig liever gaan zwemmen in natuurwater (m.a.w. dan heb je geen buitenbad nodig).

Dat zijn we het niet met de gemeente eens. Veel mensen gaan juist graag naar een buitenzwembad , en daar zijn er al niet veel van in Amsterdam. Bovendien werd afgelopen zomer wel duidelijk dat natuurwater geen alternatief is voor een buitenzwembad: slechte waterkwaliteit (blauwalg), druk vaarverkeer, overlast en geen voorzieningen. Het Flevoparkbad is een uniek buitenzwembad en enorm populair (> 100.000 bezoekers in 2018). Nu de stad zo groeit zal er alleen maar meer behoefte aan een buitenbad zijn.

Het blijft echter nodig ons in te spannen om het Flevoparkbad als buitenbad te behouden. Waarom houdt de gemeente geen rekening met de  wensen van de bezoekers van het Flevoparkbad? Waarom negeert de gemeente het groeiend aantal Amsterdammers dat graag in een buitenbad zwemt? In 2018 openden we een petitie, om de bezoekers van het Flevoparkbad een stem te geven als de gemeente de toekomst van het Flevoparkbad bespreekt. Die is door duizenden mensen ondertekend.  Besluitvoming heeft zolang geduurd dat de petititie inmiddels verjaard is.  De argumenten zijn nog wel steeds van toepassing. Lees de Toelichting op de petitie. Lees hieronder onze reacties aan de gemeenteraad:

Onze brief aan de Flevoparkbad Aan de commissie SED 13 september 2023 Waarin we onze zorgen toelichten over het voornemen om een binnenbad in het Flevoparkbad te bouwen.

Onze Brief aan de commisie Zorg, Jeugdzorg en Sport 28 mei 2020  over de vertraagde en beperkte openstelling van het Flevoparkbad in verband met Corona

We stuurden een Mail 20 maart aan de commissie ZJS met onze opmerkingen op de antwoorden op de zwembadtarieven waarin we onze zorgen uitspreken over de gevolgen van het huidige zwembadbeleid voor het Flevoparkbad. Buitenbaden zullen voor Amsterdam verloren gaan als daar nu geen uitspraak over wordt gedaan dat ze belangrijk zijn. Met de slechte en onduidelijke voorlichting van de betrokken ambtenaren lijkt de gemeente af te stevenen op het uitbesteden van de exploitatie van zwembaden aan private partijen. Dan betaalt de gemeente wel mee aan de zwembaden, maar heeft niets meer over de bedrijfsvoering te zeggen. De private partijen hebben geen interesse in de exploitatie van buitenbaden, tenzij in de vorm van een combibad waarbij een buitenbad ondergeschikt is. Kijk bijvoorbeeld maar naar de buitenbaden van het Sloterparkbad (klein badje van 1,40 diep zonder toezicht) en het Mercatorplaza (duur en nauwelijks open). Allemaal er op gericht om zo min mogelijk en zo goedkoop mogelijk personeel in te zetten. De velen die juist zomers graag buiten zwemmen en van groen en zon willen genieten kunnen dan alleen nog in het vervuilde natuurwater terecht waar zwemmen volgens de gemeente Amsterdam over het algemeen niet is toegestaan. We hebben de commissie opgeroepen dit probleem te agenderen.

Onze reactie aan de commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 10 januari 2019 over het strategisch huisvestingsplan sport en de enorme tariefverhogingen voor jeugd en buitenzwemmers in Amsterdamse zwembaden. Hierop een gedeeltelijk antwoord van de wethouder Sport en onze Opmerkingen bij antwoorden tarieven zwembaden raadslid de Jong op de beantwoording van het college.

Onze reactie Aan de commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 15 november 2018 naar aanleiding van de vergadering van de commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport op 31 oktober 2018

Onze reactie aan de commissie zorg en sport 27 september 2018 naar aanleiding van een brief van de wethouder Sport aan de Sportraad over hun reactie op de Agenda Zwembaden 2025

Eerdere reacties en inbreng die we aan de gemeente hebben gestuurd sinds 2012

Onze reactie agenda zwembaden 2025 7 maart 2018 over het voornemen van het Flevoparkbad een combibad te maken. De Sportraad vroeg zich ook af of dat wel een goed idee was in hun reactie (zie punt 2. in hun brief)

Ons commentaar ambitie flevopark september 2017  aan de stadsdeelraadscommissie Oost. Voorstel was om de ligweiden aan het zwembad te ontrekken en aan het park toe te voegen. Dit is door de stadsdeelcommissie uit de ambitie geschrapt.

Op 16 juni 2016 stuurden we de raadsleden een brief naar aanleiding van een stuk over de zwemwaterbehoefte in Amsterdam Brief aan de commissie Zorg en Sport 16 juni 2016 Naar aanleiding van raadsvragen hierover meldde de wethouder Sport:
“Er is 1 miljoen euro gereserveerd voor het Flevoparkbad. Van dit bedrag kan de 50 m-bak zodanig worden opgeknapt dat hij weer veertig jaar mee kan. De gemeente zal hierover in gesprek gaan met belanghebbenden en gebruikers.”

In december 2014 en mei 2015 hebben we, in het kader van de behandeling van het Sportacommodatieplan 2015-2022  de raadsleden van de commissie Zorg en Sport een brief en en een boekje gestuurd. Daarin geven we onze visie op het Flevoparkbad en het belang van het buitenbad voor Amsterdam en de Amsterdammers. Zoals altijd gebaseerd op feiten en positief en constructief van toon. Hier na te lezen:
Brief Commissie Zorg en Sport 9 december 2014  en Buitenbaden!!! (aanklikken om het te lezen) We hopen dat het de raadsleden inspireert om te besluiten voor toekomstig Flevoparkbad waarin het buitenbad, 50-meterbad, het groene karakter en de ligweiden, en een hartelijk en laagdrempelig welkom voor de bezoekers voorop blijft staan.

Hieronder leest u eerdere bijdragen aan de stadsdeelraad Oost, die volgens ons nog steeds van waarde zijn in de besluitvorming over de toekomst van het Flevoparkbad.

Burgerinitiatief en randvoorwaarden

De Vrienden van het Flevoparkbad hebben op 5 juni 2013 een burgerinitiatief aangeboden aan stadsdeel Oost. Met een vrolijk boekje met heel haalbare voorstellen. Kijk maar! Burgerinitiatief: Flevoparkbad, de moeite waard om te behouden (aanklikken om het te lezen)

Een groot aantal mensen van professional tot ervaringsdeskundige van het Flevoparkbad (bezoekers dus) hebben hier een bijdrage aan geleverd.

Het doel: Dat het stadsdeel met een relatief kleine investering van € 50.000 het buitenbad Flevoparkbad nog beter maakt en nog meer meer bezoekers trekt. En met nog wat meer investering zou het helemaal mooi kunnen worden!

Het resultaat: De stadsdeelraad heeft besloten dat ze de suggesties zouden meenemen in het onderzoek dat ze gingen uitvoeren naar het Flevoparkbad. Ook nu de stadsdeelraad besloten heeft de mogelijkheid van een binnenbad te onderzoeken, zijn de aanbevelingen nog steeds actueel. Het Flevoparkbad blijft immers nog een flinke tijd open als buitenbad.

Advies aan raadsleden over randvoorwaarden

De vrienden van het Flevoparkbad en de Vereniging Flevoparkbad hebben kennis genomen van het voornemen van het stadsdeel om de mogelijkheid te onderzoeken om een binnenbad toe te voegen op het Flevoparkbadterrein met als einddoel het vestigen van een publiek/privaat geëxploiteerd combibad ter plekke.

De Vrienden van het Flevoparkbad en de Vereniging Flevoparkbad vragen u zich in te zetten voor behoud van de huidige waarden van het buitenbad: dat is waar de bewoners van het stadsdeel belang aan hechten en waar de Vrienden van het Flevoparkbad zich hard voor hebben gemaakt. Te weten:

 • Het buitenbad kan op een zomerse dag 5000 bezoekers (van jong tot oud, van echte sporter tot gelegenheidsrecreant) accommoderen wat betreft zwemwater, ligweiden, speelgelegenheid en horeca
 • De parkachtige omgeving en zicht op het Nieuwe Diep vanuit het buitenbad (lekker buiten zijn in de stad) blijven behouden. Respecteerde hoofdgroenstructuur.
 • Zorg dat het Zwembad toegankelijk blijft voor alle inwoners van Amsterdam: dat wil zegen een betaalbare prijs en ruime openingstijden.
 • Verbeter de toegankelijkheid voor mindervaliden (zwemwater en terrein)
 • Behoud de sociaal-maatschappelijke functie (ontmoetingsplaats van alle rangen en standen, bied derden de mogelijkheid om leuke dingen te organiseren die hieraan bijdragen, (recreatie)
 • Behoud het unieke 50-meter buitenbad

Onze aanbevelingen over een eventuele aanbesteding en het proces daarnaar toe:

 • Kies voor een openbare en transparante aanbesteding
 • Betrek Vrienden van het Flevoparkbad en Vereniging Flevoparkbad en andere betrokken gebruikers of maatschappelijke partijen bij selectieprocedure
 • Stel duidelijke beslissingsmomenten vast in het proces: op cruciale momenten: uitgangspunten, programma van eisen, ontwerp, etc. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
 • Respecteer dat het terrein deel uitmaakt van de Hoofdgroenstructuur en behoud het natuurlijke karakter van het terrein.
 • Grond en opstallen dienen in eigendom van de gemeente te blijven. Indien die in handen van een private partij komen, verliest de gemeente de grip op de openbare zwemfunctie. De eigenaar van grond en opstallen kan deze dan namelijk verkopen. Dus ook geen uitgifte in erfpacht, aangezien dit een te verkopen recht is.

Onze dringende adviezen voor de korte termijn:

 • Zorg dat het huidige Flevoparkbad goed kan blijven functioneren en voer voor de hand liggende verbeteringen door, die de bezoekersaantallen ten goede komen. Voor €50.000 zijn vrijwel alle suggesties uit het burgerinitiatief van de Vrienden van het Flevoparkbad uit te voeren.
 • Organiseer overleg tussen stadsdeel, vrienden, vereniging en evt. andere (maatschappelijke) partijen om de komende jaren de openstelling zo aantrekkelijk mogelijk te maken en waar mogelijk te verbeteren tegen de achtergrond van een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen.
 • Blijf het noodzakelijke onderhoud plegen, zorg dat het geen sterfhuisconstructie wordt.
 • Het Flevoparkbad moet zijn de titel ”beste buitenbad van Amsterdam” behouden.

Met vriendelijke groet,

Vrienden van het Flevoparkbad en Vereniging Flevoparkbad

Toelichting:

Een transformatie van het Flevoparkbad tot een gecombineerd binnen-en buitenzwembad is een aanzienlijke investering die tussen de 5 en 25 miljoen euro ligt, afhankelijk van de randvoorwaarden. Dat geld is er nu niet. Ook zal het een gemeentelijke bijdrage vergen die hoger of gelijk is aan de huidige bijdrage. Dat is de prijs die een private exploitant vraagt voor het handhaven van de maatschappelijke functie van het zwembad. De Vrienden constateren dat de wens van de stadsdeelraad om het Flevoparkbad te behouden en kosten te besparen is veranderd in de wens om een vermeend tekort aan overdekt zwemwater in het stadsdeel op het terrein te accommoderen bij voorkeur tegen gelijkblijvende kosten. Zwembadexploitanten in Amsterdam en Diemen bestrijden dat er een tekort aan overdekt zwembadwater is. Voor het opheffen van het tekort aan overdekt badwater in Amsterdam Oost hebben we nog geen enkele inspreker in de raad gezien. Voor het behouden van het Flevoparkbad wel.

Het toevoegen van een binnenbad op het Flevoparkbad zal mogelijk betekenen dat het hele zwembad op de schop gaat. Misschien zelfs sloop van de complete huidige accommodatie en vervanging door een compleet nieuwe accommodatie. Dat is niet waar de Vrienden van het Flevoparkbad zich hard voor hebben gemaakt. De unieke waarde van het Flevoparkbad als buitenbad en recreatieterrein is waar we ons voor in hebben gezet. Wij vragen u dan ook deze waarden in de randvoorwaarden op te nemen zodat die behouden blijven.