Achtergronden

Waarom maken de vrienden van het Flevoparkbad zich zo druk, het zwembad blijft toch open? Update april 2015 (in progress)

De vrienden van het Flevoparkbad willen graag het zwembad behouden als openluchtzwembad; openbare maatschappelijke voorziening en basissportvoorziening in Amsterdam. Dus met de huidige zwem-bassins. Een ruimte groene omgeving waar je met warm weer de hele dag kan doorbrengen met af en toe zwemmen, beetje spelen of sporten  op het veld of in de speeltuin, hapje eten of je eigen pick-nick meenemen. Een 50-meterbad waar mensen hun conditie kunnen bijhouden of trainen voor zwemmen in open water.  Het Flevoparkbad bedient Stadsdeel Oost en de Oostelijke Binnenstad.  Dat is een kwart van de bevolking van Amsterdam. Juist in Oost in er een sprake van toename van de bevolking en veel gezinnen met kinderen. Stadsdeel Oost is ook de het stadsdeel dat zich mag beroepen op de twijfelachtige eer dat hier de basisschool met de meeste kinderen met obesitas in Amsterdam gevestigd is.

Zwemmen, zeker ongeorganiseerd in een buitenbad, is een van de meest laagdrempelige manieren om te bewegen en te sporten en populair onder alle Amsterdammers. En in deze tijden van crisis is het voor veel mensen heerlijk om de hele dag te kunnen recreëren voor een gering bedrag.

Het Flevoparkbad is het best bezochte buitenzwembad van Amsterdam. Het bezoekersaantal  stijgt de afgelopen 5 jaar (bron: Amsterdam in Cijfers 2013, bureau Onderzoek en Statistiek Amsterdam) .  Met een bezoekersaantal tussen de 40.000 en 55.000 scoort het Flevoparkbad uitstekend in vergelijking met vergelijkbare zwembaden. In 2013 kwam het totale bezoekeraantal zelfs rond de tegen de 70.000.

Stadsdeel Oost heeft in januari 2014 dat men de zwemfunctie van het Flevoparkbad behouden moet blijven.  Men wil dat bereiken door het Flevoparkbad te gaan aanbesteden als een combinatie van overdekt en openluchtbad (combi-zwembad). Het belangrijkste politieke argument was dat men niet wilde terugkomen op het eerdere uitgangspunt dat men het Flevoparkbad wilde aanbesteden in een publiek-private constructie. In een openluchtbad zijn private partijen niet geïnteresseerd, dus dan moest er een binnenbad bij. Dat is veel duurder ( nieuwbouw, sloop, exploitatie het jaar rond) en stadsdeel Oost heeft daar geen geld voor. Inmiddels zijn de stadsdelen opgeheven en vervangen door “bestuurscommissies”. Het geld voor het Flevoparkbad moet komen van de centrale stad. Het oorspronkelijke argument van stadsdeel Oost om het Flevoparkbad te sluiten omdat het bad te duur was (wat nooit bewezen is, ook niet nadat een expert (Bureau Drijver) er onderzoek naar gedaan heeft ) is vervallen.

Toch zet de bestuurscommissie Oost in op de “aanbesteding” van het Flevoparkbad aan een particuliere partij. Wij betwijfelen of de inwoners van Oost, Diemen en de Oostelijke Binnenstad daarbij gebaat zijn. We zijn ook niet meer geconsulteerd door stadsdeel Oost, ondanks het feit dat dit een expliciete aanbeveling was van het onderzoek dat stadsdeel Oost heeft laten uitvoeren (Als resultaat van onze lobby).

We hebben natuurlijk wel in de gaten gehouden wat er zo gebeurde:

In het nieuwe jaar 2015 praten we iedereen graag bij over het Flevoparkbad. In 2015 zal de echte beslissing over het voortbestaan van het Flevoparkbad als buitenbad genomen worden in de gemeenteraad. Zoals bekend heeft stadsdeel Oost begin 2014 het “besluit” genomen van het Flevoparkbad een combi-zwembad (combinatie overdekt en openluchtbad) te maken. Daarvoor hebben ze geen geld, dat moet komen van de centrale stad en een “particuliere partij”. De centrale stad heeft circa € 20 miljoen te besteden aan sport in deze collegeperiode.

Een combi-bad klinkt leuk, maar we hebben onze zorgen hierover. We hebben een en ander gevolgd en ook actie ondernomen.

11 december 2014 Commissie Zorg en Sport (Centrale Stad)

We schreven de raadsleden de volgende email:

U vergadert op 11 december a.s. over de hoofdlijnen sportaccomodatiebeleid 2015-2018.

Daarin staat als discussieonderwerp een bijdrage van € 4 miljoen gevraagd door stadsdeel Oost ten behoeve van het toevoegen van een binnenbad aan het openluchtbad Flevoparkbad.

We willen, als Vrienden van het Flevoparkbad graag een aantal overwegingen meegeven in deze discussie:

 • Veel mensen willen het Flevoparkbad (“Het beste buitenbad vanAmsterdam”) als openluchtzwembad behouden zoals afgelopen twee jaar is gebleken in tal van persuitingen, twee petities en dergelijke. Ditheeft brede steun. De ligging in het Flevopark, de ligweiden metbomen, het 50 meterbad zijn belangrijke factoren. Veel Amsterdammers houden van buiten zwemmen, en doen dat liever in een zwembad met dedaarbij behorende voorzieningen. Voor veel mensen is zwemmen in natuurwater en zonder toezicht niet aantrekkelijk. Het Flevoparkbad is ook steeds meer in trek bij toeristen.
 • De kosten van het Flevoparkbad zijn altijd binnen de begroting van stadsdeel Oost haalbaar gebleken.
 • Uit onderzoek van stadsdeel Oost is gebleken dat met overzichtelijkeinvesteringen (die zich ook terugverdienen) het Flevoparkbad als rendabel buitenbad behouden kan blijven. Het kan prima ingemeente-eigendom beheerd en geëxploiteerd worden. De wens vanstadsdeel Oost om het Flevoparkbad te exploiteren met de gebruikelijke financiële bijdrage voor maatschappelijke doeleinden aan zwembaden in Amsterdam is haalbaar.
 • Wij vinden dat de stadsdeelraad Oost zich, bij het besluit om eenbinnenbad toe te voegen aan het Flevoparkbad, heeft laten leiden door de wens om het Flevoparkbad aan te besteden in een PPS-constructie.Daarmee heeft ze middel tot doel gemaakt. Uit onderzoek bleek datprivate partijen alleen geïnteresseerd zijn in een aanbesteding van binnenbaden.
 • Stadsdeel Oost heeft een niet onderbouwd bedrag van €25 miljoen opgevoerd voor het toevoegen van een binnenbad. Stadsdeel Oost wil    zonder enige randvoorwaarde een aanbesteding starten om een privatepartij te werven die het Flevoparkbad koopt (voor €1 is in dit soort   constructies gebruikelijk), grotendeels volbouwt en vervolgens met eengemeentelijke bijdrage exploiteert. Wij geloven niet dat de gemeenteAmsterdam en de Amsterdamse buitenzwemliefhebber of toerist daarmeebeter en goedkoper uit is.
 • Stadsdeel Oost heeft als argument dat er haast is bij de aanbesteding omdat het technisch verouderd is. Dit is niet waar:  In de  discussienota Flevoparkbad d.d. 29 november 2012 van stadsdeel Ooststaat: “2.3 Technische staat; Stadsdeel Zeeburg heeft het bad in 1997grondig gerenoveerd. De kosten daarvan bedroegen circa 6 miljoengulden. Het doel was de bedrijfszekerheid voor minimaal 15 jaar zekerte stellen. De huidige technische staat van het bad is nog steedsgoed. De verwachting is dat de komende 10 jaar geen grootschalige kostbare renovaties uitgevoerd hoeven te worden.”
 • Wat betreft de verminderde populariteit van zwemmen die de sport-accomodatiebeleid noemt: Zwemmen is wat gezakt in de top-10 van meest beoefende sporten in Amsterdam, maar staat nog steeds in de top-5 (voor alle leeftijden en achtergronden), dus is heel breed. Debezoekersaantallen van de buitenbaden Brediusbad en Flevoparkbad zijn de afgelopen jaren gestegen in tegenstelling tot de algemene trend van minder bezoekers in binnenbaden. (Allemaal op te zoeken http://www.os.amsterdam.nl/assets /pdfs/2014_jaarboek_hoofdstuk_11.pdf). Dat wijst op een groeiende populariteit buitenzwembaden enrecreatief zwemmen. En zoals al zo vaak gezegd: heel goed om allerlei    mensen die niet zoveel bewegen in beweging te krijgen. (bij 33% van de kinderen in Oost obesitas geconstateerd)
 • Met minimale middelen hebben de Vrienden van het Flevoparkbad het Flevoparkbad bekender gemaakt. Dat heeft geleid tot een groei van hetbezoekersaantal met 60%. Wij menen dat dit nog beter kan als hetzwembad professioneler en gastvrijer beheerd wordt. Daarbij stellen wij uitdrukkelijk dat een private partij of de toevoeging van een binnenbad dit volgens ons niet garandeert.
 • We hopen van harte dat U  zich nog eens achter de oren krabbelt voor ugeld beschikbaar stelt voor onvoldoende afgewogen voorstel voor een aanbestedingstraject voor het Flevoparkbad. Er is in de Oostelijke Binnenstad, stadsdeel Oost, stadsdeel Zuidoost en Diemen behoefte aan een buitenzwembad. Er is in Oost ook behoefte een uitbreiding van de capaciteit voor zwemlessen. De combinatie van deze twee behoeftes in een behoud van “zwemfunctie” in Flevoparkbad levert zoals in hethuidige voorstel voor geen van beide behoeftes meerwaarde op.

Verslag vergadering commissie Zorg en Sport 11 december 2014

SP en D66 stelden vragen specifiek over het Flevoparkbad en dan ging het over de onderbouwing van het benodigde bedrag en of het stadsdeel met de  aanbesteding kan starten zoals gepland in het eerste kwartaal van 2015.

Het antwoord van de wethouder (van de Burg) was dat er besprekingen met stadsdeel Oost gaande zijn. De aanbesteding kan niet starten voor dat het stadsdeel de gevraagde bijdrage van € 4 miljoen (20% van het accommodatiebudget) heeft onderbouwd.Uit de bespreking blijkt dat er geen duidelijkheid is of er een centrale aansturing voor de sportaccomodaties (dus ook Flevoparkbad) komt, of dat het een verantwoordelijkheid van de stadsdelen blijft. Hierover is discussie gaande, zowel binnen de commissie als met de stadsdelen. De wethouder van den Burg voelt meer voor centrale aansturing.

Ook blijkt uit de commissie dat de bijdrage aan de exploitatie ter discussie staat in de nieuwe collegeperiode. Stadsdeel Oost ontving altijd circa € 3 ton voor de jaarlijkse exploitatie van het Flevoparkbad. Indien het wordt aanbesteed is deze bijdrage kennelijk niet vanzelfsprekend en afhankelijk van de doelstellingen van de exploitant. Opvallend was dat Flevoparkbad werd genoemd als zwemleslocatie voor Noord. (Lijkt onlogisch omdat in Noord het RonaldmacDonaldbad is en het Floraparkbad)

CDA bepleit een 0-meting als sportaccomodaties vanuit stadsdelen naar de centrale stad komen. Dat houdt in: hebben de stadsdelen wel gespaard voor groot onderhoud van de accommodaties (zoals het groot onderhoud Flevoparkbad dat voor het buitenbad noodzakelijk is in 2022, als het klopt wat in de discussienota Flevoparkbad van 2012 stond) en is de exploitatie op orde. “Schoon door de poort” noemen ze dat. Als er centrale aansturing komt voor de sportaccommodaties moet de stadsdelen uit hun eigen budget kennelijk zorgen dat dat in orde is. Of dat bij het Flevoparkbad aan de orde is en of stadsdeel Oost hier geld voor gereserveerd (als dat zo is)  heeft in de begroting, is niet bekend.

VVD bepleitte meer parkeergelegenheid in het algemeen voor sportaccommodaties. Partij voor de Ouderen bepleitte goede OV-verbindingen.

Wb verenigingen lijkt de centrale stad vooral aandacht te hebben voor jeugdverenigingen als het om een bijdrage vanuit de gemeente gaat. Volwassenensport ziet men als een eigen verantwoordelijkheid. Men ziet als trend dat volwassenen sporten in de openbare ruimte, ongeorganiseerd en op eigen tijden. Daar wil men wel in investeren en dat gaat dat in samenspraak met budgetten voor groen/openbare ruimte en eigen investeringen van stadsdelen. Dat noemt men co-financiering. Het gaat met name om parken. VVD bepleitte ook het aanbrengen van verlichting in parken voor hardlopers en betere asfaltering zodat hardlopers niet struikelen over boomwortels. Ook ziet men de trend dat volwassenen sporten bij commerciële sportinstellingen: sportscholen, loopgroepen e.d. en dan vooral individueel en niet in verenigingsverband.

Contact en overleg met sportverenigingen loopt via de sportadviesraad.

Ook maakt men een verschil tussen sport en bewegen. Partij van de Ouderen vroeg om meer bewegen in speeltuinen mogelijk te maken.

Bewegen is kennelijk een zaak van het stadsdeel.

 Bericht van Dagelijks bestuur stadsdeel 8 december 2014

Portefeuillehouder Reuten heeft de leden van de bestuurscommissie een brief gestuurd over het Flevoparkbad (gedateerd 8 december).

Daarin staat informatie over de stand van zaken van de voorbereidingen voor de aanbesteding. E.e.a. is afhankelijk van het ter beschikking stellen van geld van de centrale stad (zie verslag commissie zorg en sport 11 december)

Interessant om te lezen is de evaluatie van het zwemseizoen 2014 en de voornemens voor het volgende seizoen

Een greep uit de informatie die er in staat:

– Het was een goed zwemseizoen met tevreden bezoekers

– Er zijn meer abonnementen verkocht (mede dankzij de Vereniging);

– Er zijn investeringen gedaan, maar niet alle aanbevelingen zijn gevolgd

– De camping heeft dezelfde huur als vorig jaar betaald (dus waarschijnlijk weer alleen €5000, – in ruil voor gratis kaartjes)

 

Aanbevelingen voor volgend jaar o.a.:

– geen extra communicatie

– geen activiteiten-medewerker

– voorstel om het peuterbad en de “gedateerde entree” aan te pakken (is dat nou echt een prioriteit?)

– zo min mogelijk uitgaven doen die de exploitatie bevorderen omdat men een combi-bad (binnen- en buitenbad) voorbereid.( opnieuw uitsterfbeleid?)

 

Ook de “omzet” komt aan de orde. Wat dat inhoudt is de vraag. Het lijkt erop dat het de inkomsten uit entree en abonnementen zijn.

 

Ondanks de positieve toon over het geslaagde zwemseizoen, lijkt het toch alsof men niet echt inzet op het buitenbad.

Hele stuk te lezen via link: http://oost.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=228707/type=pdf/brief_pfh_Reuten_over_evaluatie_zwemseizoen_2014_en_project_Toekomst_Flevoparkbad.pdf

 

November 2014 “Aanbesteding Horeca Flevoparkbad en Sporthal Zeeburg”

Opeens kondigt stadsdeel Oost aan dat er een nieuwe horeca uitbater wordt gezocht voor het Flevoparkbad en Sporthal Zeeburg voor twee jaar. Waar die noodzaak ineens vandaan komt is niet duidelijk. Afgelopen zomer zagen we Coby nog volop in actie in haar kiosk op At5. http://www.at5.nl/artikelen/132737/cobie-bakt-al-17-jaar-friet-voor-het-flevoparkbad

“Het was weer tijd voor een aanbesteding” is de motivatie van stadsdeel Oost mochten we via via horen. Heel vreemd, zeker omdat er een bedrag van € 10.000 beschikbaar wordt gesteld voor eventuele verbouwing. Ook is een deel van de horeca-inventaris eigendom van de horeca-uitbater. Het stadsdeel belooft “te proberen tot overeenstemming te komen met de huidige eigenaar om de gewenste inventaris over te nemen”. Aan het gebruik van de ruimtes zijn geen kosten (huur of pacht) verbonden.

 

September 2014 Commissie Zorg en Sport (Centrale Stad)

Op 25 september 2014 zijn de (ons al bekende) rapporten van de Rekenkamer besproken en de aanbevelingen overgenomen door de commissie Zorg en Sport (Centrale Stad):

 

“Naar aanleiding van dit opvolgingsonderzoek wil de rekenkamer twee punten onder

de aandacht van de gemeenteraad brengen:

 1. Maak bij particuliere exploitatie van een zwembad onderscheid tussen de maatschappelijke functie (het zwembad) en de andere commerciële functies
 2. Verbeter de exploitatie van het De Mirandabad in stadsdeel Zuid.

 

 1. Vraag als gemeentelijke opdrachtgever om goede informatie over beheer en

exploitatie aan zowel de gemeentelijke als niet gemeentelijke exploitanten.

 1. Stel de besluitvorming over de inrichting van een organisatie voor het beheer en de

exploitatie van sportaccommodaties uit en zorg er eerst voor dat de basale zaken aan

de kant van de gemeente als opdrachtgever in orde zijn.

 1. Leer en maak (meer) gebruik van de successen van efficiënter onderhoud door

Andere –gemeentelijke en niet –gemeentelijke exploitanten.

 

De rekenkamer legde haar bevindingen en aanbevelingen voor aan het college van B&W

en zes bestuurscommissies. De besturen onderschrijven in grote lijnen de

aanbevelingen. Ook de Commissie Zorg en Sport nam de aanbevelingen over.

 

 

Geschiedenis van de besluitvorming in stadsdeel Oost (2012-2014)

Het stadsdeel zal toch wel alles geprobeerd hebben om de exploitatie van het zwembad binnen de perken te houden om zo’n beslissing te nemen?

Ja  en nee, het is een heel verhaal voor antwoorden kijk onder de tab FAQ (hier staat al een aantal vragen en antwoorden, maar er staat nog meer aan te komen)

De vrienden van het Flevoparkbad hebben van alles uitgezocht over hoe het stadsdeel om gaat met het Flevoparkbad en het resultaat is eigenlijk schokkend. Het stadsdeelbestuur handelt niet transparant, overtreedt wettelijke regels en misleidt de stadsdeelraad. Daardoor dreigt het Flevoparkbad wegbezuinigd te worden, zonder dat er weloverwogen naar gekeken is. Met als argument dat een buitenzwembad niet meer van deze tijd is (wij denken van wel) en dat het crisis is en er dus geen geld is ( een drogreden).

CampingZeeburg
De vrienden voeren geen actie tegen camping Zeeburg, maar wel tegen de gedachte die
bij het stadsdeelbestuur heeft postgevat dat de vestiging van Camping Zeeburg op de locatie van het Flevoparkbad bijdraagt aan het behoud van de zwemfunctie voor de buurt. Dat doet het volgens ons niet.

Het is zonneklaar dat de ondernemer van camping Zeeburg wil uitbreiden op de Diemerzeedijk. Kennelijk is dat lastig . Het stadsdeelbestuur heeft vervolgens bedacht om het Flevoparkbad als alternatief te bieden, naar hun idee een win-win situatie, waar Camping Zeeburg als een soort Sinterklaas optreedt die zowel de camping uitbreidt als de exploitatie van het zwembad overneemt van het stadsdeel. Sommige raadsleden gaan wel erg ver in het Sinterklaasdenken. Volgens ons een illusie en (financieel) niet haalbaar. Een inbreuk op de groenfunctie die het Flevopark heeft voor Oost. In FAQ (het stadsdeel en de camping) nog toelichting op de rare sprongen die het stadsdeelbestuur heeft gemaakt vanuit dit wensdenken. En de campingbaas heeft ook verschillende verhalen in de pers: in het wijkkrantje de IJopener (blz 29) lezen we “De eigenaar van camping Zeeburg, Toon Weijenborg, ziet een heel andere toekomst voor het bad. Afbreken en vervangen door een overdekt bad (privaat), zodat hier het hele jaar gezwommen kan worden. En omdat een overdekt bad veel minder grond gebruikt dan een buitenbad, kan hij de rest van de grond gebruiken voor uitbreiding van zijn camping.” In dit filmpje onthult hij zijn plannen, “zwemmen in betonnen bakken is niet meer van deze tijd” babbelt hij. Ook rept hij over “onderzoek dat hij heeft gedaan naar de staat van het Flevoparkbad”. Zijn conclusie is onjuist (zie FAQ )en wij geloven niet dat hij een cent aan onderzoek heeft uitgegeven. Waarom zou hij?

Petitie voor behoud zwembad aan de stadsdeelraad aangeboden op 6 december 2012
De ruim duizend (!) handtekeningen worden aangeboden…iedereen die getekend heeft, HARTELIJK DANK!  De strijd is nog niet gestreden. We gaan door, voor het behoud van dit prachtige bad.

raadsvergadering

De commissie heeft besloten om de mogelijkheden voor publiek private samenwerking te onderzoeken en ook de mogelijkheden voor volledige herontwikkeling. Op basis van informatie die feitelijk niet juist of onvolledig was.

Dat betekent kansen, maar ook nog steeds risico’s voor het Flevoparkbad en de mogelijkheden om op deze plek te kunnen zwemmen.

Tijdens de vergadering werd ook duidelijk dat veel partijen een samenwerking met camping Zeeburg wel zien zitten en daar heel veel van verwachten.

Om even duidelijk te maken waar het stadsdeel mee bezig is. Hierbij de plaatjes uit het plan voor de camping in het Flevoparkbad waar het stadsdeel van heeft gezegd dat het o.k. is om dat verder uit te werken. Sterker nog: dat gaan ze zelf doen. Je kan op het plaatje klikken om het groter te maken.
ecolodgessloopecolodgesplan

De tijdelijke camping in het Flevoparkbad

De evaluatie van de pilot van de camping is pas op 23 januari 2013 besproken.  De tijdelijke camping zou het stadsdeel miljoenen euro’s opleveren, banen en meer bezoekers in het zwembad . Als je die leest blijkt dat de pilot totaal is mislukt. Althans ten opzichte van wat beloofd was. Waarschijnlijk heeft de camping zelfs geen huur betaald voor het gebruik van de grond (zie FAQ ). Maar in het oplegvel stond dat het een succes was, dus: dit jaar weer een een camping en dan nog groter! Gelukkig werden in deze vergadering door een paar raadsleden wel kritische vragen gesteld.  Het rare was dat DB-lid Jeroen van Spijk de vragen beantwoordde (Hij zag in de toekomst een familiecamping voor zich), terwijl stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik over het Flevoparkbad gaat (portefeuille Sport).   Alhoewel..Hij heeft natuurlijk wel een uitgebreide fotosessie laten maken van zichzelf en de campingbaas in het Flevoparkbad in april 2012.

 

vanspijkencampinginzwembadFlevoparkbad-Zeeburgercamping-450x299

Na de vergadering bleek dat Fatima Elatik er toch over gaat. Ze stuurde de raadsleden een brief . Daarin staat als we het goed lezen dat het tijdelijke zwembad op IJburg niet door gaat als er plannen zijn voor een overdekt zwembad op het Flevoparkbad terrein (als onderdeel van de toekomstige camping).

fatimaelatik