Aan de gemeenteraad van Amsterdam

Contact met de politiek

De besluitvorming over de toekomst van het Flevoparkbad is nu in handen van de gemeenteraad van Amsterdam. Die beslist ook over de financiële bijdrage van de gemeente aan het Flevoparkbad zelf en aan de exploitatie er van.

Hieronder onze schriftelijke inbreng over het Flevoparkbad aan de gemeente sinds 2012

Onze reactie aan de commissie zorg en sport 27 september 2018 naar aanleiding van een brief van de wethouder Sport aan de Sportraad over hun reactie op de Agenda Zwembaden 2025

Onze reactie agenda zwembaden 2025 7 maart 2018 over het voornemen van het Flevoparkbad een combibad te maken

Ons commentaar ambitie flevopark september 2017  aan de stadsdeelraadscommissie Oost. Voorstel was om de ligweiden aan het zwembad te ontrekken en aan het park toe te voegen. Dit is door de stadsdeelcommissie uit de ambitie geschrapt.

Op 16 juni 2016 stuurden we de raadsleden een brief naar aanleiding van een stuk over de zwemwaterbehoefte in Amsterdam Brief aan de commissie Zorg en Sport 16 juni 2016 Naar aanleiding van raadsvragen hierover meldde de wethouder Sport:
“Er is 1 miljoen euro gereserveerd voor het Flevoparkbad. Van dit bedrag kan de 50 m-bak zodanig worden opgeknapt dat hij weer veertig jaar mee kan. De gemeente zal hierover in gesprek gaan met belanghebbenden en gebruikers.”

In december 2014 en mei 2015 hebben we, in het kader van de behandeling van het Sportacommodatieplan 2015-2022  de raadsleden van de commissie Zorg en Sport een brief en en een boekje gestuurd. Daarin geven we onze visie op het Flevoparkbad en het belang van het buitenbad voor Amsterdam en de Amsterdammers. Zoals altijd gebaseerd op feiten en positief en constructief van toon. Hier na te lezen:
Brief Commissie Zorg en Sport 9 december 2014  en Buitenbaden!!! (aanklikken om het te lezen) We hopen dat het de raadsleden inspireert om te besluiten voor toekomstig Flevoparkbad waarin het buitenbad, 50-meterbad, het groene karakter en de ligweiden, en een hartelijk en laagdrempelig welkom voor de bezoekers voorop blijft staan.

Hieronder leest u eerdere bijdragen aan de stadsdeelraad Oost, die volgens ons nog steeds van waarde zijn in de besluitvorming over de toekomst van het Flevoparkbad.

Burgerinitiatief en randvoorwaarden

De Vrienden van het Flevoparkbad hebben op 5 juni 2013 een burgerinitiatief aangeboden aan stadsdeel Oost. Met een vrolijk boekje met heel haalbare voorstellen. Kijk maar! Burgerinitiatief: Flevoparkbad, de moeite waard om te behouden (aanklikken om het te lezen)

Een groot aantal mensen van professional tot ervaringsdeskundige van het Flevoparkbad (bezoekers dus) hebben hier een bijdrage aan geleverd.

Het doel: Dat het stadsdeel met een relatief kleine investering van € 50.000 het buitenbad Flevoparkbad nog beter maakt en nog meer meer bezoekers trekt. En met nog wat meer investering zou het helemaal mooi kunnen worden!

Het resultaat: De stadsdeelraad heeft besloten dat ze de suggesties zouden meenemen in het onderzoek dat ze gingen uitvoeren naar het Flevoparkbad. Ook nu de stadsdeelraad besloten heeft de mogelijkheid van een binnenbad te onderzoeken, zijn de aanbevelingen nog steeds actueel. Het Flevoparkbad blijft immers nog een flinke tijd open als buitenbad.

Advies aan raadsleden over randvoorwaarden

De vrienden van het Flevoparkbad en de Vereniging Flevoparkbad hebben kennis genomen van het voornemen van het stadsdeel om de mogelijkheid te onderzoeken om een binnenbad toe te voegen op het Flevoparkbadterrein met als einddoel het vestigen van een publiek/privaat geëxploiteerd combibad ter plekke.

De Vrienden van het Flevoparkbad en de Vereniging Flevoparkbad vragen u zich in te zetten voor behoud van de huidige waarden van het buitenbad: dat is waar de bewoners van het stadsdeel belang aan hechten en waar de Vrienden van het Flevoparkbad zich hard voor hebben gemaakt. Te weten:

 • Het buitenbad kan op een zomerse dag 5000 bezoekers (van jong tot oud, van echte sporter tot gelegenheidsrecreant) accommoderen wat betreft zwemwater, ligweiden, speelgelegenheid en horeca
 • De parkachtige omgeving en zicht op het Nieuwe Diep vanuit het buitenbad (lekker buiten zijn in de stad) blijven behouden. Respecteerde hoofdgroenstructuur.
 • Zorg dat het Zwembad toegankelijk blijft voor alle inwoners van Amsterdam: dat wil zegen een betaalbare prijs en ruime openingstijden.
 • Verbeter de toegankelijkheid voor mindervaliden (zwemwater en terrein)
 • Behoud de sociaal-maatschappelijke functie (ontmoetingsplaats van alle rangen en standen, bied derden de mogelijkheid om leuke dingen te organiseren die hieraan bijdragen, (recreatie)
 • Behoud het unieke 50-meter buitenbad

Onze aanbevelingen over een eventuele aanbesteding en het proces daarnaar toe:

 • Kies voor een openbare en transparante aanbesteding
 • Betrek Vrienden van het Flevoparkbad en Vereniging Flevoparkbad en andere betrokken gebruikers of maatschappelijke partijen bij selectieprocedure
 • Stel duidelijke beslissingsmomenten vast in het proces: op cruciale momenten: uitgangspunten, programma van eisen, ontwerp, etc. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
 • Respecteer dat het terrein deel uitmaakt van de Hoofdgroenstructuur en behoud het natuurlijke karakter van het terrein.
 • Grond en opstallen dienen in eigendom van de gemeente te blijven. Indien die in handen van een private partij komen, verliest de gemeente de grip op de openbare zwemfunctie. De eigenaar van grond en opstallen kan deze dan namelijk verkopen. Dus ook geen uitgifte in erfpacht, aangezien dit een te verkopen recht is.

Onze dringende adviezen voor de korte termijn:

 • Zorg dat het huidige Flevoparkbad goed kan blijven functioneren en voer voor de hand liggende verbeteringen door, die de bezoekersaantallen ten goede komen. Voor €50.000 zijn vrijwel alle suggesties uit het burgerinitiatief van de Vrienden van het Flevoparkbad uit te voeren.
 • Organiseer overleg tussen stadsdeel, vrienden, vereniging en evt. andere (maatschappelijke) partijen om de komende jaren de openstelling zo aantrekkelijk mogelijk te maken en waar mogelijk te verbeteren tegen de achtergrond van een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen.
 • Blijf het noodzakelijke onderhoud plegen, zorg dat het geen sterfhuisconstructie wordt.
 • Het Flevoparkbad moet zijn de titel ”beste buitenbad van Amsterdam” behouden.

Met vriendelijke groet,

Vrienden van het Flevoparkbad en Vereniging Flevoparkbad

Toelichting:

Een transformatie van het Flevoparkbad tot een gecombineerd binnen-en buitenzwembad is een aanzienlijke investering die tussen de 5 en 25 miljoen euro ligt, afhankelijk van de randvoorwaarden. Dat geld is er nu niet. Ook zal het een gemeentelijke bijdrage vergen die hoger of gelijk is aan de huidige bijdrage. Dat is de prijs die een private exploitant vraagt voor het handhaven van de maatschappelijke functie van het zwembad. De Vrienden constateren dat de wens van de stadsdeelraad om het Flevoparkbad te behouden en kosten te besparen is veranderd in de wens om een vermeend tekort aan overdekt zwemwater in het stadsdeel op het terrein te accommoderen bij voorkeur tegen gelijkblijvende kosten. Zwembadexploitanten in Amsterdam en Diemen bestrijden dat er een tekort aan overdekt zwembadwater is. Voor het opheffen van het tekort aan overdekt badwater in Amsterdam Oost hebben we nog geen enkele inspreker in de raad gezien. Voor het behouden van het Flevoparkbad wel.

Het toevoegen van een binnenbad op het Flevoparkbad zal mogelijk betekenen dat het hele zwembad op de schop gaat. Misschien zelfs sloop van de complete huidige accommodatie en vervanging door een compleet nieuwe accommodatie. Dat is niet waar de Vrienden van het Flevoparkbad zich hard voor hebben gemaakt. De unieke waarde van het Flevoparkbad als buitenbad en recreatieterrein is waar we ons voor in hebben gezet. Wij vragen u dan ook deze waarden in de randvoorwaarden op te nemen zodat die behouden blijven.