• Heeft Camping Zeeburg hulp van de gemeente gehad?
 • Ja, best veel.Toen het Zeeburgereiland werd gereedgemaakt voor woningbouw moesten de toenmalige gebruikers wijken. De gemeente heeft ze waarschijnlijk uitgekocht of een alternatieve locatie geboden.

  De Diemerzeedijk was bij het starten van de huidige camping niet goed bereikbaar. De camping ligt in de ecologische hoofdgroenstructuur. Daar mag je niet zomaar bouwen. Voormalig Stadsdeel Zeeburg heeft veel werk verricht om de camping mogelijk te maken op de Zuider IJ-dijk. De grond zal bouwrijp gemaakt zijn voor de verhuur van het terrein. En Stadsdeel Zeeburg heeft in 2006 het Europese Subsidie aangevraagd en gekregen voor de herinrichting van de Zuider IJdijk en omgeving. Dat project loopt nog steeds en is in de laatste fase. Het heeft Camping Zeeburg een goede ontsluiting en extra parkeerplaatsen opgeleverd.

  Verder heeft stadsdeel Oost een bedrag van €168.000 bijgedragen in de koop van het erfpachtrecht op de grond door de eigenaar. Zo staat te lezen in de programmabegroting 2011 van Stadsdeel Oost (pag 29)

  Stadsdeel Oost heeft veel capaciteit gestoken in het mogelijk maken van de recent gebouwde appartementen (“eco-cabins“) en het nieuwe receptiegebouw, kantoor en winkel. Deze werden mogelijk door de opbrengsten uit de tijdelijke Camping in het Flevoparkbad valt te lezen in de stadsdeelstukken hierover. Vanwege de voorwaarden van de ecologische hoofdstructuur is dit niet eenvoudig. Of dit extra inkomsten in de vorm van hogere erfpacht en leges heeft gebracht voor het stadsdeel is ons niet bekend.

  Stadsdeel Oost heeft Camping Zeeburg opgenomen in bestemmingplan “Het nieuwe Diep” en de zienswijze van Camping Zeeburg (zienswijze 1) grotendeels overgenomen. Te weten: het mogelijk maken dat campers op de openbare parkeergelegenheid mogen staan; het opnemen van een kanosteiger voor kanoverhuur en een aanpassing van de bestemming “waarde-ecologie” zodat er wel gebouwd kan worden.

  Update oktober 2013: in de buurtbegroting 2014  van stadsdeel Oost staat te lezen dat het stadsdeel €28.000 bijdraagt aan projectmanagement voor de uitbreiding van de camping (Zeeburgereiland) en € 20.000 aan het verbeteren van de toegangsweg naar de camping (Diemerpark)

  Wat dit de gemeente Amsterdam allemaal gekost heeft weten we niet precies, maar we vermoeden enkele tonnen.

  Posted in: Stadsdeel Oost en de Camping